O firmie

 •  ujęcia wody i stacje uzdatniania wody,
 •  sieci wodociągowe, przepompownie wody i zbiorniki
 •  oczyszczalnie ścieków,
 •  sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami,
 •  operaty wodnoprawne,
 •  badania i opinie geotechniczne gruntów,
 •  programy funkcjonalno - użytkowe,
 •  studium wykonalności,
 •  raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 •  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 •  mapy syt. - wys. do celów projektowych.
 •  organizacją przetargów zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych